محل تبلیغات شما

ARADGROUPيکي از اهداف حسابداري ، تلخيص اطلاعات مربوط به منابع، ديون و تعهدات و حقوق صاحبان سهام در فواصل زماني معين وارائه آن به صاحبان سهام وساير سرمايه گذاران واشخاص ذينفع مي باشد. گزارش وضعيت مالي يا ترامه يک واحد تجاري مستم تشريح حاکميت آن واحد بر منابع اقتصادي وادعاهاي موجود برآن منابع در يک مقطع زماني خاص مي باشد . گزارشي که همانند يک عکس ، ترسيم گر وضعيت مالي در لحظه خاصي از زمان بوده و به صورت وضعيت مالي يا ترامه مصطلح مي باشد.


مفهوم وکاربرد ترامه


ترامه صورتحسابي است که وضعيت مالي واحد تجاري را در يک مقطع زماني مشخص نشان مي دهد.وضعيت مالي شامل اطلاعاتي در خصوص دارايي ها ، بدهي ها و حقوق صاحبان سرمايه است . از آنجايي که واژه ترامه صرفا مبين شکل ظاهري صورتحساب مزبور بوده ودلالت بر تهيه صورتحسابي مي نمايد که در آن جمع ستون هاي بدهکار وبستانکار با هم مساوي مي باشد. عنوان “صورت وضعيت مالي” به عنوان يک واژه توصيفي جايگزين واژه “ترامه ” گرديده است. با اين وجود واژه ترامه معمول ومتداول است .


اطلاعات ارائه شده در ترامه مي تواند کمک قابل توجهي به استفاده کنندگان از جهت برآورد جريانهاي نقدي آتي نمايد. طبقه بندي اقلام در ترامه بر حسب دارايي هاي جاري و بلند مدت از نقطه نظر وضعيت آتي جريانهاي نقدي درخور توجه مي باشد.


در اينجا لازم به توضيح است که استفاده کنندگان صورتهاي مالي به اشخاصي اطلاق مي شود که جهت نياز هاي اطلاعاتي متفاوت خود از گزارشهاي مالي واز جمله ترامه استفاده مي کنند.تامين نيازهاي اطلاعاتي کليه استفاده کنندگان از گزارش هاي مالي ممکن نيست وليکن اعتقاد بر اين است که در صورت تامين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران ، بخش اعظم نيازهاي اطلاعاتي ساير استفاده کنندگان نيز تامين خواهد شد. ساير استفاده کنندگان از گزارشها و اطلاعات مالي شامل اعطا کنندگان تسهيلات مالي ، عرضه کنندگان کالا وخدمات ، مشتريان ،کارکنان واحد تجاري، دولت وموسسات دولتي، تحليل گران مالي، بنگاه هاي اقتصادي و ساير استفاده کنندگان مي باشد.


ادامه مطلب.


مفاصا در لغت به معني تسويه حساب کردن است يا به عنوان ديگر به سندي که پس از رسيدگي به حساب شخص يا شرکت ، به او داده مي شود مفاصا حساب مي گويند.


طبق ماده 38 تامين اجتماعي در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود ، کارفرما بايد در قراردادي که منعقد مي کند پيمانکار را متعهد نمايد که کارکنان خود و هم چنين کارکنان پيمانکاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و کل حق بيمه را پرداخت نمايد.


به همين منظور کارفرما موظف است از هر صورت وضعيت پيمانکار مبلغ 5% سپرده بيمه کسر نمايد و آخرين صورت وضعيت را هم پرداخت ننمايد تا پيمانکار جهت اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايد در غير اينصورت کارفرما در خصوص پرداخت حق بيمه قرارداد با پيمانکار مسئوليت تضامني دارد .


مراحل اخذ مفاصا حساب تامين اجتماعي :  • قرارداد پيمانکاري بايستي در 4 نسخه تنظيم گرديده و پس از مهر و امضا طرفين قراداد ، يک نسخه تحويل کارفرما و يک نسخه تحويل پيمانکارشده و دو نسخه ديگر جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي و اداره امور مالياتي بايگاني گردد.

  • دريافت نامه معرفي قرارداد به سازمان تامين اجتماعي از کارفرما

  • نامه معرفي قرارداد به همراه يک نسخه از قرارداد و کپي اساسنامه ، رومه رسمي ، رومه تغييرات  و گواهينامه صلاحيت پيمانکاري پيمانکار به شعبه سازمان تامين اجتماعي که محل انجام طرح در محدوده آن مي باشد ارائه گرديده و رديف پيمان اخذ گردد.

  • پس از اخذ رديف پيمان ، پيمانکار مي تواند ليست بيمه پرسنل خود و پرسنل پيمانکاران فرعي را از محل رديف پيمان به سازمان ارسال و حق بيمه را پرداخت نمايد که کليه اين پرداخت ها از حق بيمه قرارداد کسر خواهد شد.

  • دريافت نامه خاتمه قرارداد از کارفرما به شرح جزئيات ، تاريخ شروع وخاتمه قرارداد، مبلغ قرارداد ، دستي يا ماشيني بودن قرارداد و ارائه نامه به سازمان تامين اجتماعي

  • تامين اجتماعي پس از محاسبه حق بيمه قرارداد ، مبالغي را که همراه با ارسال ليست بيمه توسط پيمانکار به سازمان پرداخت گرديده از مبلغ کل حق بيمه قرارداد کسر نموده و پس از دريافت تتمه حق بيمه قرارداد ، اقدام به صدور مفاصا حساب مي نمايد.


ادامه مطلب.


تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مهدی جانم ظهورکن یا مهدی ادلکنی معرفی مراکز بوتاکس تهران karaitwebdesign Jessica بهترین سایت bacon Caleb دانلود کده kiana