محل تبلیغات شما

يکي از اهداف حسابداري ، تلخيص اطلاعات مربوط به منابع، ديون و تعهدات و حقوق صاحبان سهام در فواصل زماني معين وارائه آن به صاحبان سهام وساير سرمايه گذاران واشخاص ذينفع مي باشد. گزارش وضعيت مالي يا ترامه يک واحد تجاري مستم تشريح حاکميت آن واحد بر منابع اقتصادي وادعاهاي موجود برآن منابع در يک مقطع زماني خاص مي باشد . گزارشي که همانند يک عکس ، ترسيم گر وضعيت مالي در لحظه خاصي از زمان بوده و به صورت وضعيت مالي يا ترامه مصطلح مي باشد.


مفهوم وکاربرد ترامه


ترامه صورتحسابي است که وضعيت مالي واحد تجاري را در يک مقطع زماني مشخص نشان مي دهد.وضعيت مالي شامل اطلاعاتي در خصوص دارايي ها ، بدهي ها و حقوق صاحبان سرمايه است . از آنجايي که واژه ترامه صرفا مبين شکل ظاهري صورتحساب مزبور بوده ودلالت بر تهيه صورتحسابي مي نمايد که در آن جمع ستون هاي بدهکار وبستانکار با هم مساوي مي باشد. عنوان “صورت وضعيت مالي” به عنوان يک واژه توصيفي جايگزين واژه “ترامه ” گرديده است. با اين وجود واژه ترامه معمول ومتداول است .


اطلاعات ارائه شده در ترامه مي تواند کمک قابل توجهي به استفاده کنندگان از جهت برآورد جريانهاي نقدي آتي نمايد. طبقه بندي اقلام در ترامه بر حسب دارايي هاي جاري و بلند مدت از نقطه نظر وضعيت آتي جريانهاي نقدي درخور توجه مي باشد.


در اينجا لازم به توضيح است که استفاده کنندگان صورتهاي مالي به اشخاصي اطلاق مي شود که جهت نياز هاي اطلاعاتي متفاوت خود از گزارشهاي مالي واز جمله ترامه استفاده مي کنند.تامين نيازهاي اطلاعاتي کليه استفاده کنندگان از گزارش هاي مالي ممکن نيست وليکن اعتقاد بر اين است که در صورت تامين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران ، بخش اعظم نيازهاي اطلاعاتي ساير استفاده کنندگان نيز تامين خواهد شد. ساير استفاده کنندگان از گزارشها و اطلاعات مالي شامل اعطا کنندگان تسهيلات مالي ، عرضه کنندگان کالا وخدمات ، مشتريان ،کارکنان واحد تجاري، دولت وموسسات دولتي، تحليل گران مالي، بنگاه هاي اقتصادي و ساير استفاده کنندگان مي باشد.


ادامه مطلب.

ترازنامه يا صورت وضعيت مالي چيست ؟

مفاصا حساب تامين اجتماعي چيست؟

مي ,مالي ,کنندگان ,ترامه ,وضعيت ,، ,وضعيت مالي ,مي باشد ,استفاده کنندگان ,کنندگان از ,ساير استفاده ,ساير استفاده کنندگان ,تامين نيازهاي اطلاعاتي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پارمیس چت Jaime's site فروش و نصب ايزوگام شرق و دليجان Grandstream41525 maskpostB maharathayzendegi مطالب اینترنتی آشپرخونه flexibleshowerhose