محل تبلیغات شما

مفاصا در لغت به معني تسويه حساب کردن است يا به عنوان ديگر به سندي که پس از رسيدگي به حساب شخص يا شرکت ، به او داده مي شود مفاصا حساب مي گويند.


طبق ماده 38 تامين اجتماعي در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود ، کارفرما بايد در قراردادي که منعقد مي کند پيمانکار را متعهد نمايد که کارکنان خود و هم چنين کارکنان پيمانکاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و کل حق بيمه را پرداخت نمايد.


به همين منظور کارفرما موظف است از هر صورت وضعيت پيمانکار مبلغ 5% سپرده بيمه کسر نمايد و آخرين صورت وضعيت را هم پرداخت ننمايد تا پيمانکار جهت اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايد در غير اينصورت کارفرما در خصوص پرداخت حق بيمه قرارداد با پيمانکار مسئوليت تضامني دارد .


مراحل اخذ مفاصا حساب تامين اجتماعي :  • قرارداد پيمانکاري بايستي در 4 نسخه تنظيم گرديده و پس از مهر و امضا طرفين قراداد ، يک نسخه تحويل کارفرما و يک نسخه تحويل پيمانکارشده و دو نسخه ديگر جهت ارائه به سازمان تامين اجتماعي و اداره امور مالياتي بايگاني گردد.

  • دريافت نامه معرفي قرارداد به سازمان تامين اجتماعي از کارفرما

  • نامه معرفي قرارداد به همراه يک نسخه از قرارداد و کپي اساسنامه ، رومه رسمي ، رومه تغييرات  و گواهينامه صلاحيت پيمانکاري پيمانکار به شعبه سازمان تامين اجتماعي که محل انجام طرح در محدوده آن مي باشد ارائه گرديده و رديف پيمان اخذ گردد.

  • پس از اخذ رديف پيمان ، پيمانکار مي تواند ليست بيمه پرسنل خود و پرسنل پيمانکاران فرعي را از محل رديف پيمان به سازمان ارسال و حق بيمه را پرداخت نمايد که کليه اين پرداخت ها از حق بيمه قرارداد کسر خواهد شد.

  • دريافت نامه خاتمه قرارداد از کارفرما به شرح جزئيات ، تاريخ شروع وخاتمه قرارداد، مبلغ قرارداد ، دستي يا ماشيني بودن قرارداد و ارائه نامه به سازمان تامين اجتماعي

  • تامين اجتماعي پس از محاسبه حق بيمه قرارداد ، مبالغي را که همراه با ارسال ليست بيمه توسط پيمانکار به سازمان پرداخت گرديده از مبلغ کل حق بيمه قرارداد کسر نموده و پس از دريافت تتمه حق بيمه قرارداد ، اقدام به صدور مفاصا حساب مي نمايد.


ادامه مطلب.

ترازنامه يا صورت وضعيت مالي چيست ؟

مفاصا حساب تامين اجتماعي چيست؟

قرارداد ,بيمه ,، ,تامين ,اجتماعي ,سازمان ,تامين اجتماعي ,حق بيمه ,مفاصا حساب ,پس از ,بيمه قرارداد ,سازمان تامين اجتماعي ,حساب تامين اجتماعي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
pinklaw smoke018 begnotomeals only us بواسير يا هموروئيد چيست و راه هاي درمان بيماري همورئيد يا بواسير بیماری های چشم تنها دویدن